முனைவர் பரத்குமார் பஜந்த்ரி ஹ

முனைவர் பரத்குமார் பஜந்த்ரி ஹ

தலைமை விஞ்ஞானி / ஆலோசகர்

CSIR-SERC
 • CSIR-SERC Taramani, Chennai – 600 113.
 • bharat(at)serc(dot)res(dot)in
 • +91-44-22549202

Academic Background

 • Ph.D,Structural Engineering; IISc, Bangalore
 • M. Tech, Marine Structure; NIT, Surathka
 • B.E. (1987), Civil Engineering; SIT, Tumkur, Bangalore University

Professional Background

 • Chief Scientist, CSIR-Structural Engineerign Research Centre, Chennai 27-10-2015,Till Date
 • Sr. Principal Scientist, CSIR-Structural Engineerign Research Centre, Chennai 27-10-2010 to 26-10-2015
 • Principal Scientist, CSIR-Structural Engineerign Research Centre, Chennai 27-10-2005 to 26-10-2010
 • Sr.  Scientist, CSIR-Structural Engineerign Research Centre, Chennai 27-10-2000 to 26-10-2005
 • Scientist, CSIR-Structural Engineerign Research Centre, Chennai,  27-10-1995 to 26-10-2000
 • Jr.Scientist, CSIR-Structural Engineerign Research Centre, Chennai, 27-10-1990 to 26-10-1995

Areas of Scientific Interest

 • Advanced Cement Composites
 • Sustainable Construction Materials and Technologies
 • Repair and Rehabilitation of RC structures
 • NDT of RC structures

Awards & Honours

 • Raman Fellowship 2003-2004
 • Life member, Indian Concrete Institute (ICI)
 • Fellow of Institution of Engineers

Publications

 • Bhaskar, S., Ramesh G., Bharatkumar, B.H., and Ramanjaneyulu, K., “Evaluation of durability parameters of concrete with manufacture sand and river sand”, Jou. Institution of Engineers (India), Vol.98, No.3, September 2017, pp.267-275.
 • Prem, P.R.; Verma, M.; Murthy, A.R.; Rajasankar, J.; Bharatkumar, B.H.,  “Numerical and theoretical modelling of low velocity impact on UHPC panels”, Structural Engineering and Mechanics, Vol. 62(2), July 2017, 207-215, IF 1.118
 • Bhashya, V. and Bharatkumar, B. H., ‘Mechanical and durability properties of concrete produced with treated recycled concrete aggregate’, ACI Materials Journal, Vol. 115, 2018, pp.1-9
 • Smriti Raj, Bharatkumar, B,H, and Ramesh Kumar V., “Implications of uncompacted packing density of aggregates in self-compacting concrete mix proportioning”, Magazine of concrete Research Vol.70, No.10, 2018, pp 487-499
 • Smriti Raj, Bharatkumar, B,H, and Ramesh Kumar V., “Flexural studies on profile sheet-embedded steel concrete composite sandwich panels: Part 1-Experimental research”, Journal of Sandwich Structures and Materials,Vol 21, No.7, 2019, pp.2266-2288, sagepub.co.uk / journals Permissions.nav DOI: 10.1177/1099636217748119
 • Prem P.R., Ambily, P.S., Bhashya Vankudothu, and Bharatkumar, B.H., “Sustainable production of high performance concrete”, Reference module in materials science and materials engineering, Elsevier, 2019, doi. org/10.1016/B978-0-12-803581-8.11501-2
 • Ramesh G., Gettu R., Bharatkumar B.H., “Bond behaviour of externally bonded FRP under cyclic loading”, Recent Advances in Structural Engineering, Springer Publisher, Vol.2, 2019, pp 783-795
 • Bhasya V., and Bharatkumar, B.H., “Carbonation, shrinkage and long-term studies on recycled aggregate concrete”, Recent Advances in Structural Engineering, Springer Publisher, Vol.1, 2019, pp 703-713
 • Ramesh G., S. Krishnachandran, Bhartkumar, B.H., “ Monotonic and cyclic response of CFRP-wrapped concrete under uniaxial compression”, Australian Journal of Structural Engineering, Vol.21, No.2, 2020, pp.107-117
 • Ramesh G., S. Krishnachandran, Bhartkumar, B.H., “Monotonic and cyclic response of hybrid fibre reinforced polymer reinforcing system for reinforced concrete column under eccentric loading”, Advances in Structural Engineering, Vol. 23, No.16, 2020, pp.3456-3468
 • Prem, P. R,Mohit Verma, A. Ramachandra Murthy,. Bharatkumar  B.H and J. Rajasankar  “Numerical and theoretical modelling of low velocity impact on Ultra high performance concrete panels” Structural Engineering Mechanics (2017)  , Accepted IF:1.01
 • Smriti Raj, V. Ramesh Kumar, Bharatkumar B.H. and Nagesh R Iyer, (2017), Basalt structural insight as construction material, Sadhana Journal, Vol 42, No.1, pp 75-84.  IF:0.58
 • Mohit Verma, Prem, P. R,  J. Rajasankar and. Bharatkumar, B.H, (2016) “On low-energy impact response of ultra-high performance concrete (UHPC) panels”, Materials & Design Volume 92, 15 February 2016, Pages 853–865 IF:3.99.
 • Smriti Raj, Ramesh kumar V. Bharatkumar B.H., Smitha Gopinath and Nagesh R. Iyer, (2015),  Flexural studies on basalt fibre reinforced composite sandwich panel with profile sheet as core,  Int. Jl. of Construction and Building materials,  Vol 82, May 2015, Pages 391–400, (IF 2.265)
 • Prameetthaa J., Bharatkumar B.H.,  and Nagesh R. Iyer, (2015),  Investigation on micronized biomass silica as a sustainable material,  Int. Journal of Cement & Concrete Composites,  Vol.60 (July 2015) pp.25-33, (IF 2.76)
 • Prem, P. R., Murthy, A. R., & Bharatkumar, B. H. (2015). Influence of curing regime and steel fibres on the mechanical properties of UHPC. Magazine of Concrete Research, 67(18), 988-1002. IF:1.3
 • Baskar Sangoju, Radhakrishna G. Pillai, Gettu, R., Bharatkumar, B.H., and Nagesh R. Iyer (2015),  Use of Portland cement to enhance the service life of reinforced concrete exposed to chloride attack,  ASCE Jol. of Materials in Civil Engg,  Vol. 27, No. 11, (IF 1.322)
 • Ambily, P.S., Umarani, C., Ravisankar, K, Prabhat Ranjan Prem, Bharatkumar, B. H., and Nagesh R. Iyer, ‘Studies on ultra high performance concrete incorporating copper slag as fine aggregate’, Construction and Building Materials, Vol. 77, 2015, pp. 233- 240, IF:2.265.
 • Prem, P. R, Murthy, A. R., Ramesh, G., Bharatkumar, B. H., & Iyer, N. R. (2015). Flexural Behaviour of Damaged RC Beams Strengthened with Ultra High Performance Concrete.  Indian Concrete Journal, 89(1), 267-289.
 • Baskar Sangoju, Bharatkumar, B.H., Gettu, R., Srinivasan, P., Ramanjaneyulu, K., and Nagesh R. Iyer,(2015),  Influence of PCE-SP and Calcium Nitrite inhibitor on mechanical and durability parameters of concrete,  Vol.74, Feb.2015 pp.82-87

Patents / Copyrights