logo

வாடிக்கையாளர் பின்னூட்டம்

SL. No. Company Document
1 L&T Construction Download
2 Methods (India) Private Limited Download
3 M/s Fara Coslar Bistosn Ltd, Iran Download
4 Ceylcx Engineering Pvt. Ltd. Colombo, Sri Lanka Download
அனைத்து வணிக வினவல்களைஅனுப்ப வேண்டிய முகவரி:
இயக்குனர்
சி.எஸ்.ஐ.ஆர்- கட்டமைப்பு பொறியியல் ஆராய்ச்சி நடுவம்
சென்னை 600113
மின்னஞ்சல்: director@serc.res.in

--------------------- அல்லது ----------------------

தலைவர், தொஅமேமேபி (பி.கே.எம்.டி.)
சி.எஸ்.ஐ.ஆர்- கட்டமைப்பு பொறியியல் ஆராய்ச்சி நடுவம்
சென்னை 600 113
மின்னஞ்சல்: bkmd@serc.res.in