நெய்தபொருள் வலுவூட்டப்பட்ட கற்காரை கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு தொகுதிகள் குறித்த இந்திய-ஜெர்மன் திட்டப்பணி