முனைவர் சதீஷ் குமார் க

முனைவர் சதீஷ் குமார் க

தலைமை விஞ்ஞானி & தலைவர் - BKMD பிரிவு

CSIR-SERC
 • CSIR-SERC
  Taramani, Chennai – 600 113.
 • ksk(at)serc(dot)res(dot)in
 • +91-44-22549145 / 9218

Academic Background

 • Ph.D., Structural Engineering; Annamalai University, Chidambaram (2012)
 • M. E., Structural Engineering; PSG College of Technology, Coimbatore (1989)
 • B.E., Civil Engineering; PSG College of Technology, Coimbatore (1987)

Professional Background

 • Chief Scientist & Head, Business, Knowledge Management and Development (BKMD) Division, CSIR-Structural Engineering Research Centre, Chennai, 21st June 2021 – Till Date
 • Chief Scientist, Advanced Seismic Testing and Research (ASTaR) Laboratory,  CSIR-Structural Engineering Research Centre, Chennai, 18th October 2015 – Till Date
 • Chief Scientist & Head  Advanced Seismic Testing and Research (ASTaR) Laboratory,  CSIR-Structural Engineering Research Centre, Chennai, 18th October 2015 – 1st September 2020
 • Senior Principal Scientist & Head Advanced Seismic Testing and Research (ASTaR) Laboratory,  CSIR-Structural Engineering Research Centre, Chennai, 18th October 2009 – 17th October 2015 
 • Principal Scientist, Advanced Seismic Testing and Research (ASTaR) Laboratory, CSIR-Structural Engineering Research Centre, Chennai, 18th October 2004 – 17th October 2009
 • Senior Scientist,  Structural Dynamics Laboratory,  CSIR-Structural Engineering Research Centre, Chennai, 18th October 1999 – 17th October 2004
 • Scientist, Structural Dynamics Laboratory,   CSIR-Structural Engineering Research Centre, Chennai, 18th October 1994 – 17th October 1999
 • Junior Scientist, Structural Dynamics Laboratory, CSIR-Structural Engineering Research Centre, Chennai, 18th October 1989 – 17th October 1994

Areas of Scientific Interest

 • Seismic Performance Evaluation
 • Seismic Response Control

Awards & Honours

 • Received six times “Dr. M. Ramaiah Prize” constituted by CSIR-SERC for the best technical paper award / certificate of special mention for the years 1999, 2003, 2005, 2010, 2011 & 2013
 • Fellow, Indian Society for Earthquake Technology (ISET)
 • Fellow, Association of Consulting Civil Engineers India (ACCE)
 • Fellow, Institution of Engineers, India (IEI)
 • Member, Institution of Chartered Engineers, India (ICEI)
 • Member, Indian Concrete Institute (ICI)
 • Member, Indian Nuclear Society (INS)
 • Member, Indian Association for Computational Mechanics (IndACM)
 • Member, Indian Association for Structural Engineers (IASE)
 • Member, Indian Society for Wind Engineering (ISWE)
 • Member, Board of Studies, Faculty of Engineering and Technology, Annamalai University (2016-2019)
 • Member, Board of Studies, Department of Civil Engineering, PSG College of Technology, Coimbatore, (2017-2021)
 • Member of Senate, University of Madras, Chennai (2018-2021)
 • Member of Syndicate, Bharathidasan University, Tiruchirappalli (2021-2024)
 • Member of Planning Board, Bharathiar University, Coimbatore (2022-2025)

Publications

Selective Publications in International Journals

 • Lakshmanan, N., Muthumani, K., Gopalakrishnan, N. and Sathish Kumar, K. ‘Dynamic Response Evaluation of a Framed Type Turbo-Generator Foundation Incorporating Dynamic Modulus and Operating Speed Variations’, International Journal of Structural Stability and Dynamics, Vol. 4, No. 3, 2004, pp. 1-24.
 • Lakshmanan, N., Sathish Kumar, K., Sreekala, R., Muthumani, K., Guru, J. and Gopalakrishnan, N. ‘Experimental Investigations on the Seismic Response of a Base-Isolated Reinforced Concrete Frame Model’, ASCE Journal of Performance of Constructed Facilities, Vol. 22, No. 5, 2008, pp. 289-296.
 • Lakshmanan, N., Gopalakrishnan, N., Rama Rao, G.V. and Sathish Kumar, K. ‘Dynamic Stiffness based Computation of Response for Framed Machine Foundations’, Geomechanics and Engineering, Vol. 1, No. 2, 2009, pp. 121-142.
 • Sreekala, R., Muthumani, K., Lakshmanan, N., Gopalakrishnan, N., Sathish Kumar, K., Reddy, G. R. and Parulekar, Y. M. ‘A Study on the Suitability of NiTi Wires for Passive Seismic Response Control’, Journal of Advanced Materials, Vol. 42, No. 2, 2010, pp. 65-76.
 • Lakshmanan, N., Raguprasad, B. K., Gopalakrishnan, N., Sathish Kumar, K. and Murthy, S. G. N. ‘Detection of Contiguous and Distributed Damage through Contours of Equal Frequency Change’, Journal of Sound and Vibration, Vol. 329, No. 9, 2010, pp. 1310-1331.
 • Muthumani, K., Lakshmanan, N., Gopala Krishnan, N., Sathish Kumar, K., Sreekala, R. and Rama Rao, G. V. ‘Damage Identification of Beam-like Structures through Static Deflection and Natural Frequency as Damage Indicators’, Indo-U.S. Forensic Practices – Investigation Techniques and Technology, ASCE Technical Council on Forensic Engineering, ASCE Publication – ISBN 978-0-7844-1149-0, 2010, pp. 87-98.
 • Rama Rao, G. V., Sreekala, R., Gopala Krishnan, N., Sathish Kumar, K., Muthumani, K. and Lakshmanan, N. ‘Coasting Down Signal Analysis as a Tool for Detection of Proximity of Resonances and a Case Study’, Journal of Engineering Failure Analysis, 18, 2011, pp. 340-353.
 • Sreekala, R., Muthumani, K., Gopalakrishnan, N. and Sathish Kumar, K. ‘Modelling Flexural Behaviour of Polymer Modified Concretes’, Building Research Journal, Vol. 59, No. 1-2, 2011, pp. 53-65.
 • Sreekala, R., Muthumani, K., Gopalakrishnan, N., Sathish Kumar, K., Rama Rao, G. V. and Nagesh R. Iyer, ‘Seismic Performance of Polymer Modified Concrete in Flexure – Modelling’, International Journal of Structural Engineering, Vol. 3, No. 4, 2012, pp. 298-310.
 • Sathish Kumar, K., Antony Jeyasehar, C. and Muthumani, K. ‘A Design Methodology for Supplemental Damping for Seismic Performance Enhancement of Frame Structures’, Asian Journal of Civil Engineering (Building and Housing), Vol. 13, No. 5, 2012, pp. 659-678.
 • Sathish Kumar, K., Muthumani, K., Antony Jeyasehar, C. and Nagesh R. Iyer, ‘Newmark Implicit Time Integral for Application in Pseudo-Dynamic Testing – Experimental Verification’, Asian Journal of Civil Engineering (Building and Housing), Vol. 13, No. 6, 2012, pp. 805-820.
 • Raghu Prasad, B. K., Lakshmanan, N., Gopalakrishnan, N., Sathish Kumar, K. and Sreekala, R. ‘Damage Identification of Beam-like Structures with Contiguous and Distributed Damage’, Structural Control and Heath Monitoring, Vol. 20, No. 4, 2013, pp. 496-519.
 •  Sreekala, R., Gopalakrishnan, N., Muthumani, K., Sathish Kumar, K., Rama Rao G. V. and Nagesh R. Iyer, ‘Seismic Protection of Critical Infrastructures through Innovative Technologies’, International Journal of Critical Infrastructures, Vol. 9, No. 4, 2013, pp. 351-367.
 • Sathish Kumar, K., Muthumani, K., Antony Jeyasehar, C. and Nagesh R. Iyer, ‘Newmark Implicit Time Integral for Application in Pseudo-Dynamic Testing – Mathematical Verification’, Asian Journal of Civil Engineering (Building and Housing), Vol. 15 No. 1, 2014, pp. 61-77.
 • Balamonica, K., Keerthana, S., Sathish Kumar, K. and Gopalakrishnan, N. ‘Influence of Bilinear Hysteretic Isolation Systems on the Response of the Structure’, Modeling, Simulation and Analysis, ISBN: 978-93-84898-72-4, 2014, pp. 3078-3089.
 • Rama Rao, G. V., Sreekala, R., Sathish Kumar, K., Gopalakrishnan, N., Muthumani K., Nagesh R. Iyer, Lakshmanan, N. and Reddy, G. R. ‘Seismic Response Measurement of an Under-Water Model through High Speed Camera and Feature Tracking’, Experimental Techniques,  40, No. 1, 2016, pp. 83-90.
 • Rama Rao, G.V., Gopalakrishnan, N. and Sathish Kumar, K. “Seismic Vulnerability Assessment of Open Ground Storey Buildings”, Recent Advances in Structural Engineering, ISSN 978-981-13-0362-3, DOI 10.1007/978-981-13-0362-3_83, August 2018, Vol.1, pp.1051-1062.
 • Kamatchi, P., Deepiya, R. and Sathish Kumar, K. “Performance of Frame with Viscoelastic Dampers as an Alternative to Coupled Shear Wall”, Journal of Scientific & Industrial Research, Vo. 78, No. 10, October 2019, pp.706-710.
 • Karthik Nadig, H.D., Sreekala, R., Sathish Kumar, K. and Simon, J. (2021), “Floor response Spectra: An Investigation on Hospital Building”,  Smart Technologies for Sustainable Development – Lecture Notes in Civil Engineering, Vol. 78, ISBN 978-981-15-5000-3 & ISBN 978-981-15-5001-0 (eBook), https://doi.org/10.1007/978-981-15-5001-0, Springer Nature Publications Singapore, 2021, pp. 337-345.
 • Karthik Nadig, H.D., Sreekala, R., Sathish Kumar, K. and Simon, J. (2021), “Floor response Spectra: An Investigation on Hospital Building”, Smart Technologies for Sustainable Development – Lecture Notes in Civil Engineering, Vol. 78, ISBN 978-981-15-5000-3 & ISBN 978-981-15-5001-0 (eBook), https://doi.org/10.1007/978-981-15-5001-0, Springer Nature Publications Singapore, 2021, pp. 337-345.
 • Kamatchi, P., Hema Malini, P. and Sathish Kumar, K. (2021), “Parametric Studies on Overturning Ratio of Buildings with Shallow Foundations for Tsunami Loading”, Earthquakes and Structures - Lecture Notes in Civil Engineering, Select Proceedings of 7th ICRAGEE 2021, ISSN 2366-2557 ISSN 2366-2565 (electronic) & ISBN 978-981-16-5672-9 ISBN 978-981-16-5673-6 (eBook); https://doi.org/10.1007/978-981-16-5673-6, Springer Nature Publications Singapore, 2021, pp. 33-43.
 • Prakashvel, J., Harishkumaran, S., Vasudevan, P. and Sathish Kumar, K. (2021), “Application of Wave Propagation with Low Strain Pile Integrity Test - A Case Study” Earthquakes and Structures - Lecture Notes in Civil Engineering, Select Proceedings of 7th ICRAGEE 2021, ISSN 2366-2557 ISSN 2366-2565 (electronic) & ISBN 978-981-16-5672-9 ISBN 978-981-16-5673-6 (eBook); https://doi.org/10.1007/978-981-16-5673-6, Springer Nature Publications Singapore, 2021, pp. 381-386.

Selective Publications in National Journals

 • Gopalakrishnan, N., Srinivasulu, P., Lakshmanan, N., Muthumani, K. and Sathish Kumar, K. ‘Some Studies on Sweep Sine Excitation’, Journal of Structural Engineering, Vol. 21, No. 4, 1995, pp. 239-245.
 • Sathish Kumar, K., Srinivasulu, P., Lakshmanan, N., Gopalakrishnan, N. and Muthumani, K. ‘A Dynamic Load Cell for Mechanical Exciters’, Journal of Instrumentation Society of India, Vol. 29, No. 4, 1999, pp. 214-224.
 • Muthumani, K., Sivarama Sarma, B., Gopalakrishnan, N. and Sathish Kumar, K. ‘Earthquake Resistant Design of Building Frames with Visco-Elastic Dampers’, Journal of Structural Engineering, Vol. 29, No. 1, 2002, pp. 53-62.
 • Sathish Kumar, K., Muthumani, K., Gopalakrishnan, N., Sivarama Sarma, B., Reddy, G. R. and Parulekar, Y. M. ‘Seismic Response Reduction of Structures using Elasto-Plastic Passive Energy Dissipation’, ISET Journal, Vol. 39, No. 3, 2002.
 • Sathish Kumar, K., Muthumani, K., Gopalakrishnan, N., Reddy, G. R. and Parulekar, Y. M. ‘Reduction of Large Seismic Deformations using Elasto-Plastic Passive Energy Dissipaters’, Defence Science Journal, Vol. 53, No. 1, 2003, pp. 95-103.
 • Lakshmanan, N., Muthumani, K., Gopalakrishnan, N., Sathish Kumar, K. and Sreekala, R. ‘Selective Case Studies of Solutions to Vibration Problems in Power Plant Structures’, Journal of Structural Engineering, Vol. 33, No. 1, 2006, pp. 31-43.
 • Sreekala, R., Muthumani, K., Lakshmanan, N., Gopalakrishnan, N., Sathish Kumar, K., Reddy, G. R. and Parulekar, Y. M. ‘Shape Memory Alloys for Seismic Response Control’, Journal of Structural Engineering, Vol. 33, No. 5, 2007, pp. 383-389.
 • Sreekala, R., Lakshmanan, N., Muthumani, K., Sathish Kumar, K. and Gopalakrishnan, N. ‘Evaluation of Damage Indices for RC Beams under Cyclic Loading – A Simple Technique’, Journal Structural Engineering, Vol. 34, No. 1, 2007 pp. 1-9.
 • Sreekala, R., Muthumani, K., Lakshmanan, N., Gopalakrishnan N. and Sathish Kumar, K. ‘Orthodontic Arch Wires for Seismic Risk Reduction’, Current Science, Vol. 95, No. 11, 2008, pp. 1593-1599.
 • Antony Jeyasehar, C., Sathish Kumar, K., Muthumani K. and Lakshmanan, N. ‘Seismic Performance Evaluation Methodologies for Civil Engineering Structures’, Indian Journal of Engineering and Material Sciences, Vol. 16, No. 4, 2009, pp. 220-228.
 • Sreekala, R., Muthumani, K., Sathish Kumar, K. and Gopalakrishnan, N. ‘Natural Rubber Latex Modified Fibre Concrete – Initial Studies for Structural Performance’, The Indian Concrete Journal, Vol. 83, No. 10, 2009, pp. 29-35.
 • Sreekala, R., Muthumani, K., Meher Prasad, A., Gopalakrishnan, N. and Sathish Kumar, K. ‘Towards a Sustainable Infrastructure through Smart Dampers’, Special issue on Sustainable Built Environment, Journal of Structural Engineering,   37, No. 1, 2010, pp. 61-65.
 • Sathish Kumar, K., Antony Jeyasehar, C., Muthumani, K. and Nagesh R. Iyer, ‘Predictor-Corrector Algorithm for Pseudo – Dynamic Testing towards Seismic Performance Evaluation of Structures’, Journal Structural Engineering, Vol. 39, No. 1, 2012, pp. 102-106.
 • Balamonica, K., Keerthana, S., Sathish Kumar, K. and Gopalakrishnan, N. ‘Influence of Bilinear Hysteretic Isolation Systems on the Response of the Structure’, Modeling, Simulation and Analysis, ISBN: 978-93-84898-72-4, 2014, pp. 3078-3089.
 • Madheswaran, C. K., Gopalakrishnan, N., Prakashvel, J., Sathish Kumar, K. and Ashmi Monisha, I. ‘Shake table tests of RCC frame building with passive energy dissipation devices’, Journal of Structural Engineering, Vol. 43, No. 2, 2016, pp. 133-143.
 • Ganga Warrier, A., Balamonica, K., Sathish Kumar, K. and Dhanalakshmi. “Design of Laminated Rubber Bearing Base Isolators for Seismic Protection of Structures”, Advanced Engineering Research and applications, Vol. III, Research India Publications, 2017, pp. 255-268.
 • Madheswaran, C.K., Prakashvel, J.,  Sathish Kumar, K. and Rama Rao, G.V. ‘Earthquake Response of Reinforced Concrete Building Retrofitted with Geopolymer Concrete an X-shaped Metallic Damper’, Journal of The Institution on Engineers (India) Series A, Civil, Architectural, Environmental and Agricultural Engineering, ISSN 2250-2149, Vol.93, No.1-2, 2017, pp.41-52
 • Madheswaran, C.K., Gopalakrishnan, N., Prakashvel, J. and Sathish Kumar, K. “Seismic Performance of Open Ground Storey Reinforced Concrete Building with Chevron Steel Bracing incorporating X-Plate Damper”, ISET Journal of Earthquake Technology, Vol.55, No. 1-4, March-December 2018, pp.1-20.
 • Madheswaran, C.K., Gopalakrishnan, N., Prakashvel, J. and Sathish Kumar, K. “Earthquake Response of Open Ground Storey Reinforced Concrete Building Retrofitted with and without Yield type X Shaped Metallic Elasto-plastic Damper”, Journal Structural Engineering, Vol. 45, No. 2, June-July 2018, pp.178-186.
 • Kamatchi, P. Balaji Rao, K., Sathish Kumar, K. (2020), “Closed-Form Equations for Optimum Tuning Frequency and Damping Ratio of Tuned Mass Damper and Applicability for Site-Specific Earthquakes” Journal of Institution of Engineers. India Series. A, March 2020, Vol. 111, No. 1, pp.19-26.
 • Madheswaran C. K., Gopalakrishnan N., Prakashvel J., and Sathish Kumar K. (2021), “Seismic performance evaluation of framed RC building with and without ductile detailing”, The Indian Concrete Journal, Vol. 95, No. 8, pp. 9-17.

Patents / Copyrights

 • Sivarama Sarma, B., Muthumani, K., Gopalakrishnan, N. and Sathish Kumar, K. ‘A process for the manufacture of a passive energy device (PED) from a hysteretic shear polymer’, Indian Patent filed on Dt. 28 Mar. 2003, 232989
 • Sreekala, R., Muthumani, K., Gopalakrishnan, N., Sathish Kumar, K., Nagesh R Iyer and Lakshmanan, N. ‘Earthquake protection device for bridges’, Indian Patent filed on Dt. 26 May 2010, 2066DEL2010
 • Sreekala, R., Muthumani, K., Gopalakrishnan, N., Sathish Kumar, K., Nagesh R. Iyer and Rama Rao, G. V. ‘Smart energy harvesters for self sustaining structural health monitoring system’, Indian Patent filed on Dt. 10 Feb. 2015, 0359DEL2015
 • Gopalakrishnan, N., Likhith Reddy, A., Rama Mohan Rao, A., Nagesh R Iyer, Muthumani, K. and Sathish Kumar, K. ‘Smart embedded sensor for structural health monitoring of concrete structures’, Indian Patent filed on Dt. 16 Mar. 2013.