அயர்வு மற்றும் தகர்வு ஆய்வகம்

முனைவர் பாரிவள்ளல் ச

முனைவர் பாரிவள்ளல் ச தலைமை விஞ்ஞானி

 • 22549189
 • paris(at)serc(dot)res(dot)in
View Profile Expertise

Areas of Expertise 

Structural Health Monitoring, Experimental and computational Mechanics, Condition assessment of structures, Existing stress / residual stress evaluation, Prototype Testing & Evaluation.

முனைவர் ராமசந்திர மூர்த்தி அ

முனைவர் ராமசந்திர மூர்த்தி அ மூத்த முதன்மை விஞ்ஞானி

 • 22549209
 • murthyarc(at)serc(dot)res(dot)in
View Profile Expertise

Areas of Expertise

Computational Structural mechanics, Structural dynamics, masonry, Finite element analysis, Bio-concrete, Reinforced cement concrete, Advanced Cementitious materials

திரு புகழேந்தி தெமூ

திரு புகழேந்தி தெமூ மூத்த முதன்மை விஞ்ஞானி

 • 22544786
 • pukazh(at)serc(dot)res(dot)in
முனைவர் விஷ்ணுவர்தன் ச

முனைவர் விஷ்ணுவர்தன் ச முதன்மை விஞ்ஞானி

 • 22544790
 • svvardhan(at)serc(dot)res(dot)in
View Profile
முனைவர் சரவணன் மா

முனைவர் சரவணன் மா முதன்மை விஞ்ஞானி

 • 22549139
 • sardirajm(at)serc(dot)res(dot)in
View Profile
முனைவர் காஞ்சனா தேவி அ

முனைவர் காஞ்சனா தேவி அ மூத்த விஞ்ஞானி

 • 22549177
 • kanchana(at)serc(dot)res(dot)in
View Profile Expertise

Areas of Expertise

Seismic Upgradation/ retrofitting of deficient beam-column sub-assemblage, Performance evaluation of corrosion damaged beam-column sub-assemblages, Composite bridge girders with corrugated web, Concrete composite slabs, Numerical modelling and analysis of structures, Design of reinforced concrete structures and bridges, Condition assessment of RC structures

திரு அபிஷேக் குமார்

திரு அபிஷேக் குமார் விஞ்ஞானி

 • 22544807
 • abhishek(at)serc(dot)res(dot)in
View Profile
திரு நிதின் கந்தல்வால்

திரு நிதின் கந்தல்வால் விஞ்ஞானி

 • 22549135
 • nitin(at)serc(dot)res(dot)in
View Profile Expertise

Areas of Expertise

Fracture and Fatigue, Vibration and Modal Analysis, Finite Element Analysis

Mr Muthuramalingam G

Mr Muthuramalingam G Principal Technical Officer

 • +91-44-22544789
 • gmlingam(at)serc(dot)res(dot)in
Mr Kanniah Sah S

Mr Kanniah Sah S Sr.Technical Officer(3)

 • skash(at)serc(dot)res(dot)in
Mr Shaik Sadhiq

Mr Shaik Sadhiq Technical Assistant

 • sadhiq(at)serc(dot)res(dot)in
Mr Kannan A

Mr Kannan A Sr. Technician(3)

 • akannanat)serc(dot)res(dot)in
Mr Ponnan G

Mr Ponnan G Sr. Technician(3)

 • ssb(at)serc(dot)res(dot)in