கற்காரையின் மேம்பட்ட சோதனை மற்றும் மதிப்பீட்டு ஆய்வகம்

முனைவர் ஶ்ரீநிவாசன் பா

முனைவர் ஶ்ரீநிவாசன் பா தலைமை விஞ்ஞானி

 • 22549170
 • sriniv(at)serc(dot)res(dot)in
View Profile
முனைவர் பிரபாகர் ஜெ

முனைவர் பிரபாகர் ஜெ தலைமை விஞ்ஞானி

 • 22549169
 • prabhakar(at)serc(dot)res(dot)in
View Profile
முனைவர் மணிசேகர் இரா

முனைவர் மணிசேகர் இரா முதன்மை விஞ்ஞானி

 • 22549173
 • mani(at)serc(dot)res(dot)in
View Profile
முனைவர் சிவசுப்ரமணியன் க

முனைவர் சிவசுப்ரமணியன் க முதன்மை விஞ்ஞானி

 • 22544725
 • ksiva(at)serc(dot)res(dot)in
View Profile
திரு விமல் மோகன்

திரு விமல் மோகன் மூத்த விஞ்ஞானி

 • 22549248
 • vm(at)serc(dot)res(dot)in
View Profile Expertise

Areas of Expertise:

Structural Health Monitoring, Non-destructive testing & Evaluation, Repair and rehabilitation of concrete structures, Monitoring and prevention of corrosion in concrete structures, Design of Steel Structures (hot-rolled, cold-formed)

முனைவர் லக்ஷ்மி காந்தன் கி ந

முனைவர் லக்ஷ்மி காந்தன் கி ந மூத்த விஞ்ஞானி

 • 22549175
 • kandhan(at)serc(dot)res(dot)in
View Profile
Mr Jeyapaul M

Mr Jeyapaul M Sr.Technical Officer(3)

 • mjpaul(at)serc(dot)res(dot)in
Mr. Vinothkumar M

Mr. Vinothkumar M Sr.Technical Officer(1)

 • 91-44-22549128
 • mvinoth(at)serc(dot)res(dot)in
Ms. Savitha K

Ms. Savitha K Technician (2)

 • ksavitha(at)serc(dot)res(dot)in