மேம்பட்ட மூலப் பொருட்கள் ஆய்வகம்

முனைவர் பரத்குமார் பஜந்த்ரி ஹ

முனைவர் பரத்குமார் பஜந்த்ரி ஹ தலைமை விஞ்ஞானி / ஆலோசகர்

 • 22549202
 • bharat(at)serc(dot)res(dot)in
View Profile Expertise

Areas of Expertise

Sustainable Materials and Composites & Retrofitting/ Rehabilitation of Structures.

முனைவர் பாஸ்கர் ச

முனைவர் பாஸ்கர் ச மூத்த முதன்மை விஞ்ஞானி

 • 22549167
 • bhaskar(at)serc(dot)res(dot)in
View Profile
முனைவர் மகேஸ்வரன் சீ

முனைவர் மகேஸ்வரன் சீ மூத்த முதன்மை விஞ்ஞானி

 • 22549195
 • smahes(at)serc(dot)res(dot)in
View Profile
திரு ஶ்ரீநிவாஸன் வே

திரு ஶ்ரீநிவாஸன் வே முதன்மை விஞ்ஞானி

 • 22549155
 • vsrini(at)serc(dot)res(dot)in
View Profile
முனைவர் அம்பிலி ப ச

முனைவர் அம்பிலி ப ச முதன்மை விஞ்ஞானி

 • 22549153
 • ambilyps(at)serc(dot)res(dot)in
View Profile Expertise

Areas of Expertise

Sustainable materials and Concrete composites; Geopolymer concrete, self-compacting concrete, lightweight concrete, ultra high performance  concrete, Concrete durability

திரு ஃபர்வேஸ் அஹ்மது அ கா

திரு ஃபர்வேஸ் அஹ்மது அ கா மூத்த விஞ்ஞானி

 • 22549245
 • farvaze(at)serc(dot)res(dot)in
View Profile Expertise

Areas of Expertise

Structural Health Monitoring & Evaluation, Sustainable materials & Design of Structures and Retrofitting/ Rehabilitation of Structures.

முனைவர் சுந்தர் குமார் சு

முனைவர் சுந்தர் குமார் சு மூத்த விஞ்ஞானி

 • 22549156/ 4848
 • ssk(at)serc(dot)res(dot)in
View Profile Expertise

Areas of Expertise

Concrete Technology, Geopolymers, NDT of Concrete Structures, Repair, Rehabilitation and Retrofitting of Concrete Structures, Optimization

திரு ரமேஷ் ஜி

திரு ரமேஷ் ஜி மூத்த விஞ்ஞானி

 • 22549152
 • grm(at)serc(dot)res(dot)in
View Profile
முனைவர் ப்ரபாத் ரஞ்சன் ப்ரேம்

முனைவர் ப்ரபாத் ரஞ்சன் ப்ரேம் மூத்த விஞ்ஞானி

 • 22544835
 • prabhat(at)serc(dot)res(dot)in
View Profile
முனைவர் பாஷ்யா வங்குடொத்து

முனைவர் பாஷ்யா வங்குடொத்து மூத்த விஞ்ஞானி

 • 22549151
 • bhashya(at)serc(dot)res(dot)in
View Profile Expertise

Areas of Expertise

Sustainable Materials and Composites & Retrofitting/ Rehabilitation of Structures

திரு விஜய பாஸ்கரா கோ ச

திரு விஜய பாஸ்கரா கோ ச மூத்த விஞ்ஞானி

 • 22545745
 • vbhaskara(at)serc(dot)res(dot)in
View Profile
திருமதி ஸ்மிருதி ராஜ்

திருமதி ஸ்மிருதி ராஜ் விஞ்ஞானி

 • 22544836
 • smritirajdeo(at)serc(dot)res(dot)in
View Profile Expertise

Areas of Expertise

Sustainable Materials and Composites & Retrofitting/ Rehabilitation of St

முனைவர் செந்தில் குமார் க

முனைவர் செந்தில் குமார் க விஞ்ஞானி

 • 22544822
 • ksenthil(at)serc(dot)res(dot)in
View Profile Expertise

Areas of Expertise

Carbon capture, utilization and storage (CCUS), 3D printing, Eco-friendly construction materials, Cement, Aggregate and Concrete technology

Mr Murugesan M

Mr Murugesan M Principal Technical Officer

 • +91-44-22549157
 • murugesan(at)serc(dot)res(dot)in
Mr Muraleeswaran S

Mr Muraleeswaran S Sr.Technical Officer (2)

 • +91-44-22544834
 • smurali(at)serc(dot)res(dot)in
Mr Srinivasan K

Mr Srinivasan K Technician(2)

 • ksrini(at)serc(dot)res(dot)in